อัปเดทกฏการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา

เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงโควิท 19 ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

 • ต้องฉีดวัคซีน
  ผู้เดินทางต่างชาติจะต้องฉีดวัคซีนและแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบถ้วนก่อนการเดินทาง โดยวัคซีนจะต้องได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (Food and Drung Administration – FDA) และอยู่ในบัญชีรายชื่อวัคซีนแบบฉุกเฉินขององค์กรอนามัยโลก (World Health Organization – WHO) มีกรณียกเว้นได้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และผู้เดินทางจากประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนภายในประเทศต่ำกว่าร้อยละ 10 เนื่องจากยังไม่สามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนได้

  รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง และจำนวนวัคซีน
  – Janssen/J&J จำนวน 1 โดส
  – BIBP/Sinopharm จำนวน 2 โดส
  – Sinovac จำนวน 2 โดส
  – Pfizer-BioNTech จำนวน 2 โดส
  – Moderna จำนวน 2 โดส
  – AstraZeneca จำนวน 2 โดส
  – Covishield จำนวน 2 โดส

   

 • ต้องแสดงผลตรวจโควิทที่เป็นลบ
  จำเป็นต้องแสดงผลตรวจโควิทที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 3 วันก่อนวันเดินทาง (สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดส ต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 1 วันก่อนวันเดินทาง (ทั้งนี้ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และผู้ที่มีหลักฐานว่าเคยติดเชื้อโควิดและหายแล้วภายในระยะเวลา 90 วันก่อนวันเดินทาง 

   

 • ผู้เดินทางจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานและรายละเอียดผู้ติดต่อที่สามารถติดต่อได้แก่สายการบินก่อน

   

  ที่มาข้อมูล:
  Facebook_สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
  ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ (Centers for Disease Control and Prevention)