Melbourne

Oxford House College (OHC)

เรียน 12 weeks = $268/week (=   73,968 THB) เรียน 24 weeks = $248/week (= 136,896 THB) เรียน 36 weeks = $244/week (= 202,032 THB) เรียน 48 weeks = $244/week (= 269,376 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Kaplan International English

เรียน 12 weeks = $273/week (=   75,348 THB) เรียน 24 weeks = $315/week (= 173,880 THB) เรียน 36 weeks = $315/week (= 260,820 THB) เรียน 48 weeks = $315/week (= 347,760 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Sep 2019

Impact English College

เรียน 12 weeks = $290/week (=   80,040 THB) เรียน 24 weeks = $290/week (= 160,080 THB) เรียน 36 weeks = $290/week (= 240,120 THB) เรียน 48 weeks = $290/week (= 320,160 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Academia International

เรียน 12 weeks = $195/week (=   53,820 THB) เรียน 24 weeks = $195/week (= 107,640 THB) เรียน 36 weeks = $195/week (= 161,460 THB) เรียน 48 weeks = $195/week (= 215,280 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 31 Oct. 2019

Universal English

เรียน 12 weeks = $240/week (=   66,240 THB) เรียน 24 weeks = $240/week (= 132,480 THB) เรียน 36 weeks = $190/week (= 157,320 THB) เรียน 48 weeks = $190/week (= 209,760 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : 30 Dec 2019

Lonsdale Institute

เรียน 12 weeks = $215.42/week (=   59,455 THB) เรียน 24 weeks = $215.42/week (= 118,910 THB) เรียน 36 weeks = $215.42/week (= 178,365 THB) เรียน 48 weeks = $215.42/week (= 237,820 THB) โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ถึง : สำหรับผู้ที่สมัครและชำระค่าเรียนภายใน 30 Sep 2019