HOSPITALITY MANAGEMENT COURSE - SINGAPORE

London School of Business & Finance

หลักสูตร

หลักสูตรระยะเวลาหลักสูตรค่าเรียนทั้งหลักสูตรค่าเรียนต่อเทอมวันหดมเขตโปรโมชั่น
Diploma in Applied hospitality skills8 เดือน5,0001,667Pro 2019
Diploma in International Hospitality Management 8 เดือน6,5002,167Pro 2019
Advanced Diploma in Hospitality and Tourism management
(for New students)
8 เดือน7,5002,500Pro 2019
Higher Diploma in Hospitality and Tourism management 18 เดือน12,6002,100Pro 2019
Univ. Greenwich – Hospitality Management8 เดือน13,0004,334Pro 2019
Post Graduate Diploma in Hospitality Management 8 เดือน8,5002,834Pro 2019

Contact us

รับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้