สถาบัน New Zealand School of Education (NZSE)
เปิดสอนสาขาวิชาชีพแบ่งเป็น 2 ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ Certificate และ Diploma
ระยะเวลาหลักสูตรโดยทั่วไป 6 เดือน – 2 ปี

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• IT
• Business
• Health Care
• จบมัธยม 6 ขึ้นไป• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต