ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลประเทศ

นิวซีแลนด์

ภูมิประเทศ และจำนวนประชากร

ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก และเกาะเล็กๆอีกหลายเกาะถูกแบ่งโดยช่องแคบคุกซึ่งมีความกว้าง 20 กิโลเมตร ปริมาณพื้นที่ของประเทศคือ 268,680 ตารางกิโลเมตร (103,738 ตารางไมล์) มีขนาดเล็กกว่าประเทศอิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจครอบคลุมถึง 4 ล้านตารางกิโลเมตร (1.5 ล้านตาราางไมล์) มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า จุดสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์คือภูเขา Aoraki/Mount Cook ซึ่งมีความสูง 3754 เมตร (12,320 ฟุต) ทางเหนือของเกาะมีพืั้นที่ที่เป็นภูเขาน้อยกว่าทางใต้ แต่เป็นที่รู้กันว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาไฟ และเป็นภูเขาไฟที่ยังประทุอยู่ มีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings, Avatar..
(ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia

การแบ่งเขตการปกครอง

เมื่อเริ่มตั้งถิ่นฐานนิวซีแลนด์ได้แบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ (provinces) ซึ่งได้ยกเลิกไปใน พ.ศ.2419 เพื่อให้จัดการปกครองแบบศูนย์กลางเนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้นิวซีแลนด์ไม่มีการแบ่งการปกครองเป็นระดับรัฐ จังหวัด หรือเขต นอกจากรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ความภูมิใจในระดับจังหวัดยังคงมีอยู่และมีการแข่งขันกันพัฒนาทั้่งในด้านกีฬาและวัฒนธรรม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2419 รัฐบาลท้องถิ่นได้ปกครองภูมิภาคต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ เนื่องจากแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์จึงได้ออกแบบตามโครงสร้างรัฐบาลท้องถิ่นของอังกฤษ โดยมีสภาท้องถิ่นระดับเมือง โบโร (borough) และเคาน์ตี (county) ตามเวลาที่เปลี่ยนไป บางสภาได้รวมกัน หรือเปลี่ยนอาณาเขตตามข้อตกลงร่วมกัน และมีการสร้างสภาแห่งใหม่บางแห่ง ใน พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้จัดรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด เป็นแบบ 2 ระดับ ในปัจจุบัน คือ สภาภูมิภาค (regional councils) และ สภาดินแดน (territorial authorities)

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีสภาภูมิภาค 12 แห่ง สำหรับการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และสภาดินแดน 74 แห่ง ที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค การสร้างถนน การระบายน้ำเสีย การอนุญาตการก่อสร้าง และเรื่องอื่น ๆ ภายในท้องถิ่น สภาดินแดนมี 74 แห่ง แบ่งออกเป็นสภานคร (city council) 16 แห่ง สภาเขต (district council) 57 แห่ง และสภาหมู่เกาะแชทัม (Chatham Islands Council) สภาดินแดน 4 แห่ง (1 นครและ 3 เขต) และสภาหมู่เกาะแชทัมทำหน้าที่เช่นเดียวกับสภาภูมิภาค จึงเรียกว่า unitary authorities เขตของดินแดนไม่จัดเป็นเขตย่อยของเขตของสภาภูมิภาค และบางดินแดนมีการคร่อมเขตของสภาภูมิภาค
(ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia)

สภาพอากาศ

นิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน : ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม – พฤษภาคม ฤดูหนาว : มิถุนายน – สิงหาคม ฤดูใบไม้ผลิ : กันยายน – พฤศจิกายน เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ - เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก - เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt.Cook

เวลา

เวลาที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง ส่วนเดือนตุลาคม-มีนาคม เวลาเร็วกว่าไทย 6 ชั่วโมง เนื่องจากมี Daylight Saving time

ระบบการศึกษา

ระดับอนุบาล - ประถม

อายุระดับการศึกษา  รายละเอียด
3 - 5 ปีอนุบาล(Pre - School)เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม
5 - 10 ปีประถม(Primary School)Year 1-6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ

ระดับมัธยม

อายุระดับการศึกษา  รายละเอียด
11 - 13 ปีมัธยมตอนต้น
เป็นการศึกษาภาคบังคับ
(เทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)
(Secondary School)Year 7 - 10โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนใน Year 9 (เทียบเท่า ม.3 อายุ 13ปี) โรงเรียนบางแห่งรับตั้งแต่ Year 7 (ม.1) นักเรียนระดับ Year 7 - 9 ถือเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเรียนวิชาบังคับพื้นฐานอาทิเช่น ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ ส่วนวิชาเลือก ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
14 - 17 ปี มัธยมตอนปลาย
เป็นการศึกษาภาคบังคับ
(เทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)
(Senior Secondary School)Year 11 - 13โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ประมาณ 400 แห่ง ทั้งโรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
นักเรียนระดับ Year 11-12 สามารถเลือกวิชาเลือก หรือสายอาชีพได้มากขึ้น และมีวิชาบังคับคือ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับวิชาเลือกควรเลือกวิชาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนปริญญาตรีสาขาที่สนใจ เช่น หากต้องการเรียนด้านธุรกิจ ควรเลือกวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับมัธยมปลาย
15 ปี
Year 11
(5th Form)
สอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศเพื่อรับประกาศนียบัตร เรียกว่า NCEA Certificate Level 1 (National Certificate of Educational Achievement)
16 ปีYear 12
(6th Form)
สอบข้อสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเพื่อรับ NCEA Certificate Level 2

◊ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ (Vocational) ในวิทยาลัย (Polytechnic)
และสามารถนำผลการศึกษา Year 12 นี้เข้าศึกษาต่อได้ทั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ

◊ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาต่อ Year 13
17 ปีYear 13
(7th Form)
สอบ NCEA Level 3 (Bursary Examination) เพื่อใช้ผลคะแนนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าศึกษาระดับที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ระดับอุดมศึกษา

อายุ รายละเอียด
18 - 20+ ปีPolytechnic
หรือ
University Year 1 - 3
Polytechnic สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพของนิวซีแลนด์รวม 25 แห่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งกระจายอยู่ในเขตเมืองต่างๆของประเทศ เปิดอบรมหลักสูตรสสายวิชาการและอาชีวศึกษามากมายมีให้เลือกกว่า 150 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ เช่น การเกษตร ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การประมงและการศึกษาทางทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย... โดยมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปสู่ระบบงานหลังจบหลักสูตร โดยแบ่งระดับการศึกษาเป็น
Certificate level เทียบเท่าระดับประกาศนียบัตร
Diploma level เทียบเท่าระดับอนุปริญญา
Advanced Diploma level เทียบเท่าระดับอนุปริญญาขั้นสูง
University การศึกษาในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 - 3
มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีทั้งหมด 8 แห่ง เป็นสถาบันของรัฐทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ด้านพาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยยังมีเปิดสอนสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ อนุปริญญาขั้นสูงอีกด้วย

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี 2 ภาคดังนี้
ภาคที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม
ภาคที่ 2 กรกฎาคม - พฤศจิกายน

ระบบเทอมมี 3 เทอมดังนี้
เทอม 1 มีนาคม - พฤษภาคม
เทอม 2 มิถุนายน - สิงหาคม
เทอม 3 กันยายน - พฤศจิกายน

การทำงานระหว่างเรียน

กฏหมายนิวซีแลนด์อนุญาติให้นักเรียนต่างชาติทำงานระหว่างเรียนได้เฉลี่ย 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตร

สถาบันในนิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายแก่นักเรียนต่างชาติตลอดปี เชิญเลือกด้านล่างได้เลย!!

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเรา

เพื่อรับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้