ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลประเทศ

นิวซีแลนด์

ภูมิประเทศของนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 เกาะหลัก และจะมีเกาะเล็กๆอีกหลายเกาะที่ถูกแบ่งโดยช่องแคบคุกซึ่งมีความกว้าง 20 กิโลเมตร
นิวซีแลนด์มีเนื้อที่ 268,680 ตารางกิโลเมตร (103,738 ตารางไมล์) มีขนาดเล็กกว่าประเทศอิตาลี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักรบริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
นิวซีแลนด์มีแหล่งน้ำครอบคลุมทั่วประเทศและเป็นประเทศอันดับ 7 ของโลกที่มีพื้นที่ทางน้ำครอบคลุมถึง 4 ล้านตารางกิโลเมตร (1.5 ล้านตาราางไมล์) มากกว่าขนาดพื้นที่ดินถึง 15 เท่า
จุดสูงสุดของประเทศนิวซีแลนด์คือภูเขา Aoraki/Mount Cook ซึ่งมีความสูง 3754 เมตร (12,320 ฟุต) ทางเหนือของเกาะมีพืั้นที่ที่เป็นภูเขาน้อยกว่าทางใต้ แต่ภูเขาเหล่านั้นเป็นภูเขาไฟ และเป็นภูเขาไฟที่ยังประทุอยู่
มีพื้นที่หลายแห่งที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจและถูกนำไปเป็นฉากสำหรับถ่ายทำรายการทีวีและภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings, Avatar..
(ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia)

การแบ่งเขตการปกครองของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์จัดการปกครองเป็นแบบศูนย์กลาง จึงไม่มีการแบ่งการปกครองเป็นรัฐ จังหวัด หรือเขต (เคยมีแบ่งเป็นจังหวัดต่างๆ (provinces) ซึ่งได้ถูกยกเลิกไปในเมื่อ ค.ศ.1876)

เมืองสำคัญในนิวซีแลนด์จำนวนประชากร (สำรวจปี 2016)ภูมิภาคระยะทางจากประเทศไทยใช้เวลาบินจากประเทศไทย
Auckland (โอ๊คแลนด์)1,495,000Auckland9,676 km11 ชม
Wellington (เวลลิงตัน)405,000Wellington9,865 km13 ชม 40 นาที
Christchurch (ไครสต์เชริช)389,700Canterbury9,802 km13 ชม
Hamilton (แฮมมิลตัน)230,000Waikato10,755 km14 ชม 15 นาที
Tauranga (ทัวรังกา)134,400Bay of Plenty13 ชม 50 นาที
Napier-Hastings (เนเปีย เฮสติ้งส์)131,000Hawke’s Bay14 ชม 5 นาที
Dunedin (ดะนีดิน)118,500Otago15 ชม 15 นาที
Palmerston North84,300Manawatu-Wanganui14 ชม 35 นาที
Nelson (เนลสัน)65,700Nelson14 ชม 40 นาที
Rotorua (โรโตรัว)57,800Rotorua16 ชม 5 นาที
Kapiti (คาปิติ)41,800Wellington14 ชม 15 นาที

สภาพอากาศของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ประกอบด้วย 4 ฤดูกาล ได้แก่

ฤดูช่วงเวลาเกาะเหนือเกาะใต้
ฤดูร้อนธันวาคม - กุมภาพันธ์16 - 25 °C13 - 22 °C
ฤดูใบไม้ร่วงมีนาคม - พฤษภาคม13 - 19 °C7 - 17 °C
ฤดูหนาวมิถุนายน - สิงหาคม8 - 13 °C2 - 10 °C
ฤดูใบไม้ผลิกันยายน - พฤศจิกายน11 - 17 °C7 - 17 °C
เนื่องจากตั้งอยู่ในโซนอากาศอบอุ่น ทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างเย็น ฤดูหนาวไม่หนาวจัดมาก มีฝนตกตลอดปี ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก - ลมประจำที่พัดผ่าน คือลมฝ่ายตะวันตก - กระแสน้ำอุ่นออสเตรเลียตะวันออก อากาศแตกต่างกันดังนี้ - เกาะเหนือมีอากาศอบอุ่นชื้นทั่วเกาะ - เกาะใต้ชายฝั่งตะวันตกฝนชุกกว่าชายฝั่งตะวันออก - เกาะใต้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงย่างเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีหิมะปกคลุมอยู่ทั่ว และมีมากที่ Mt.Cook

เวลาของนิวซีแลนด์

เวลาที่นิวซีแลนด์เร็วกว่าไทย 5 ชั่วโมง
แต่ในเดือนตุลาคม-มีนาคม เวลาเร็วกว่าไทย 6 ชั่วโมง เนื่องจากมี Daylight Saving time

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

ระดับอนุบาล - ประถม

อายุระดับการศึกษา  รายละเอียด
3 - 5 ปีอนุบาล(Pre - School)เป็นการศึกษาไม่บังคับ เน้นการเตรียมเด็กให้มีพัฒนาทางร่างกาย สติปัญญาและสังคม
5 - 10 ปีประถม(Primary School)Year 1-6 เป็นการศึกษาภาคบังคับ

ระดับมัธยม

อายุระดับการศึกษา  รายละเอียด
11 - 13 ปีมัธยมตอนต้น
เป็นการศึกษาภาคบังคับ
(เทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)
(Secondary School)Year 7 - 10โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนใน Year 9 (เทียบเท่า ม.3 อายุ 13ปี) โรงเรียนบางแห่งรับตั้งแต่ Year 7 (ม.1) นักเรียนระดับ Year 7 - 9 ถือเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จะเรียนวิชาบังคับพื้นฐานอาทิเช่น ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา ดนตรี ศิลปะ ส่วนวิชาเลือก ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
14 - 17 ปี มัธยมตอนปลาย
เป็นการศึกษาภาคบังคับ
(เทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)
(Senior Secondary School)Year 11 - 13โรงเรียนมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ประมาณ 400 แห่ง ทั้งโรงเรียนรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน โรงเรียนแต่ละแห่งสามารถจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเอง แต่ต้องได้รับการรับรองคุณภาพจาก New Zealand Qualification Authority (NZQA)
นักเรียนระดับ Year 11-12 สามารถเลือกวิชาเลือก หรือสายอาชีพได้มากขึ้น และมีวิชาบังคับคือ ภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สำหรับวิชาเลือกควรเลือกวิชาที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนปริญญาตรีสาขาที่สนใจ เช่น หากต้องการเรียนด้านธุรกิจ ควรเลือกวิชา คณิตศาสตร์ สถิติ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบระดับมัธยมปลาย
15 ปี
Year 11
(5th Form)
สอบไล่ข้อสอบกลางของประเทศเพื่อรับประกาศนียบัตร เรียกว่า NCEA Certificate Level 1 (National Certificate of Educational Achievement)
16 ปีYear 12
(6th Form)
สอบข้อสอบที่โรงเรียนเป็นผู้จัดสอบเพื่อรับ NCEA Certificate Level 2

◊ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อหลักสูตรวิชาชีพ (Vocational) ในวิทยาลัย (Polytechnic)
และสามารถนำผลการศึกษา Year 12 นี้เข้าศึกษาต่อได้ทั้งที่ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไทย หรือประเทศอื่นๆ

◊ สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาต่อ Year 13
17 ปีYear 13
(7th Form)
สอบ NCEA Level 3 (Bursary Examination) เพื่อใช้ผลคะแนนในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าศึกษาระดับที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

ระดับอุดมศึกษา

อายุ รายละเอียด
18 - 20+ ปีPolytechnic
หรือ
University Year 1 - 3
Polytechnic สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ
สถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพของนิวซีแลนด์รวม 25 แห่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ตั้งกระจายอยู่ในเขตเมืองต่างๆของประเทศ เปิดอบรมหลักสูตรสสายวิชาการและอาชีวศึกษามากมายมีให้เลือกกว่า 150 หลักสูตร ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ เช่น การเกษตร ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ การประมงและการศึกษาทางทะเล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย... โดยมีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาไปสู่ระบบงานหลังจบหลักสูตร โดยแบ่งระดับการศึกษาเป็น
Certificate level เทียบเท่าระดับประกาศนียบัตร
Diploma level เทียบเท่าระดับอนุปริญญา
Advanced Diploma level เทียบเท่าระดับอนุปริญญาขั้นสูง
University การศึกษาในมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 - 3
มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์มีทั้งหมด 8 แห่ง เป็นสถาบันของรัฐทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกมหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น ด้านพาณิชยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์ นอกจากนี้ในมหาวิทยาลัยยังมีเปิดสอนสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา และ อนุปริญญาขั้นสูงอีกด้วย

ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา มี 2 ภาคดังนี้
ภาคที่ 1 มีนาคม - พฤษภาคม
ภาคที่ 2 กรกฎาคม - พฤศจิกายน

ระบบเทอมมี 3 เทอมดังนี้
เทอม 1 มีนาคม - พฤษภาคม
เทอม 2 มิถุนายน - สิงหาคม
เทอม 3 กันยายน - พฤศจิกายน

การทำงานระหว่างเรียนประเทศนิวซีแลนด์

กฏหมายนิวซีแลนด์อนุญาติให้นักเรียนต่างชาติทำงานระหว่างเรียนได้เฉลี่ย 20 ชั่วโมง/สัปดาห์

ขั้นตอนที่ 2 เลือกหลักสูตร

สถาบันในนิวซีแลนด์เปิดสอนหลักสูตรหลากหลายแก่นักเรียนต่างชาติตลอดปี เชิญเลือกด้านล่างได้เลย!!

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเรา

เพื่อรับใบประเมินค่าใช้จ่าย (ฟรี) เพียงกรอกข้อมูลด้านล่างนี้