สถาบัน London School of Business & Finance (LSBF) สาขาสิงคโปร์
เปิดสอนสาขาวิชาชีพในระดับ Certificate, Diploma, Advanced Diploma และ Higher Diploma
ระยะเวลาหลักสูตรโดยทั่วไป 3 เดือน – 1 ปี

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• Business Programme
• Logistics Programme
• Accounting & Finance Programme
• Hospitality Programme
• จบมัธยม 6 ขึ้นไป• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต