สถาบัน Business and Hotel Management School (BHMS)
เปิดสอนสาขาวิชาชีพในระดับ Diploma และ Higher Diploma
ระยะเวลาหลักสูตรโดยทั่วไป 1 ปี

สาขาวิชาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนเอกสารสมัครเรียนเบื้องต้น
• Hospitality Management
• Culinary Arts
• จบมัธยม 6 ขึ้นไป• วุฒิการศึกษาระดับมัธยมขึ้นไป
• ใบเกรดแสดงผลการเรียน
• จดหมายรับรองงาน (ถ้ามี)
• สำเนาพาสปอร์ต