GET STUDY ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฟรีครบวงจร ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมันนี etc..พร้อมทุนการศึกษา สอบถามหลักสูตรที่สนใจเป็นพิเศษได้เลย 02 6344606-7, info@get-study.com                                                                                                                                                                                                                                                                              
   Search

 


คอร์สภาษาอังกฤษทั่วโลก
 English Language courses

 คอร์สภาษาอื่นๆ
 Other Language courses


 ปริญญาตรี / ปริญญาโท
 Bachelor / Master Degree


 ประถม / มัธยม
 Junior/ High School program
 Student Exchange


 คอร์สสายวิชาชีพ
 Certificate / Diploma

 

 โครงการเรียน + ฝึกงาน

 Work & Study / Internship


 

 

 สถิติวันนี้

173 คน

 สถิติเมื่อวาน

143 คน

 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด

2524 คน
22482 คน
333167 คน

เริ่มเมื่อ 2011-12-23

 

J1 Exchange Program                        F1 Exchange Program

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน J1 Exchange Program

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน เก็ท สตัดดิ๊ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาโดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์  และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

เก็ท สตัดดิ๊ มองหาเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการไปศึกษาในต่างประเทศ มีความสนใจที่จะไปเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวอาสาสมัครและชุมชนที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะไปอาศัยอยู่ เราต้องการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการไปดำเนินชีวิตในต่างประเทศได้ เยาวชนที่สนใจสมัครสอบ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


•มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-4-5
•มีอายุระหว่าง 14-18 ปี 
•มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
•มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0
•มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
•มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
•มีทัศนคติดี พร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
•มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี


นักเรียนที่สนใจสมัครสอบ ควรเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ดังต่อไปนี้

•สำเนาผลการเรียน 3 ปี (2 ปีย้อนหลังและปีปัจจุบัน)
•สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ทำบัตรประชาชน)
•รูปถ่ายสี หน้าชัด ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
•ค่าสมัครสอบ 250 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1 Exchange Program)

ค่าใช้จ่ายโครงการ  339,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมโครงการรวมถึง
◦เจ้าหน้าที่ เก็ท สตัดดิ๊ ร่วมเดินทางเพื่อดูแลคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนในการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
◦การปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
◦ค่ารถ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง สนามบิน
◦ค่าธรรมเนียม SEVIS และ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอุปถัมภ์
◦การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
◦การจัดหาโรงเรียน ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกัน ในการรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
◦ผู้ประสานงานประจำท้องถิ่นชาวอเมริกัน ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
◦เจ้าหน้าที่ เก็ท สตัดดิ ส่งข่าวสาร ติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
◦การอบรมเรื่องการเดินทาง และการอบรมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
◦การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนหลังจากเข้าร่วมโครงการ
◦การประชุมผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
◦การประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ


2.ค่าธรรมเนียมโครงการ ไม่รวม
◦ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (international) และ ภายในประเทศ (domestic)
◦ค่า Passport และค่าธรรมเนียมวีซ่า
◦ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน
◦ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละประมาณ $250 - $300
◦ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลือกโซน การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
◦ค่ารถ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง สนามบิน(ถ้ามี)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน F1 Exchange Program

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน เก็ท สตัดดิ๊ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษาโดยพักอาศัยกับครอบครัวที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ นักเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์  และได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย

เก็ท สตัดดิ๊ มองหาเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นในการไปศึกษาในต่างประเทศ มีความสนใจที่จะไปเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับครอบครัวและชุมชนที่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะไปอาศัยอยู่ เราต้องการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการไปดำเนินชีวิตในต่างประเทศได้ เยาวชนที่สนใจสมัครสอบ ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


•มีสถานภาพเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3-4-5
•มีอายุระหว่าง 14-18 ปี 19 ปีสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเอกชน
•มีเกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5
•มีเกรดวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.0
•มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
•มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ
•มีทัศนคติดี พร้อมเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
•มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

ข้อดีของโครงการ F1 Exchange Program คือ

  • นักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนได้เองตามรัฐและมณทลที่ต้องการ (โรงเรียนเอกชน)
  • สามารถเลือกที่จะอยู่ต่อโดยที่ไม่ต้องบินกลับเมืองไทย ต่อวีซ่าที่อเมริกาได้เลยโดยมีโรงเรียนหรือสถาบันตอบรับเข้าเรียน (เฉพาะนักเรียนที่แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเอกชน)
  • สามารถสมัครเข้าโครงการได้ทุกเมื่อไม่ต้องรอเป็นรอบช่วงเวลาเหมือน J1 Exchange Program
  • สามารถเลือกสมัครได้ตั้งแต่ 5 เดือน 10 เดือน หรือ 12 เดือน
  • ครอบครัวโฮสแฟมิลี่ดีกว่าเนื่องจากไม่ใช่ครอบครัวอาสา


นักเรียนที่สนใจสมัครสอบ ควรเตรียมหลักฐานประกอบการสมัครสอบ ดังต่อไปนี้

•สำเนาผลการเรียน 3 ปี (2 ปีย้อนหลังและปีปัจจุบัน)
•สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ทำบัตรประชาชน)
•รูปถ่ายสี หน้าชัด ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
•ค่าสมัครสอบ 250 บาท

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ประเทศสหรัฐอเมริกา (F-1 Exchange Program)

ค่าใช้จ่ายโครงการ  xxx,xxx บาท  (ขึ้นอยู่กับโรงเรียนและเมืองที่นักเรียนจะไปแลกเปลี่ยนด้วย) สอบถามได้ที่ 02 6344606
1.ค่าธรรมเนียมโครงการรวมถึง
◦การปฐมนิเทศและทัศนศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
◦ค่ารถ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง สนามบิน
◦ค่าธรรมเนียม SEVIS และ ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของครอบครัวอุปถัมภ์
◦การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนในระหว่างเข้าร่วมโครงการ
◦การจัดหาโรงเรียน ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลอเมริกัน ในการรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
◦ผู้ประสานงานประจำท้องถิ่นชาวอเมริกัน ดูแลและให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
◦เจ้าหน้าที่ เก็ท สตัดดิ ส่งข่าวสาร ติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือ ตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ
◦การอบรมเรื่องการเดินทาง และการอบรมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
◦การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแลกเปลี่ยนหลังจากเข้าร่วมโครงการ
◦การประชุมผู้ปกครองก่อนการเดินทาง
◦การประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ


2.ค่าธรรมเนียมโครงการ ไม่รวม
◦ค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างประเทศ (international) และ ภายในประเทศ (domestic)
◦ค่า Passport และค่าธรรมเนียมวีซ่า
◦ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน
◦ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละประมาณ $250 - $300
◦ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเลือกโซน การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
◦ค่ารถ พร้อมเจ้าหน้าที่ รับ-ส่ง สนามบิน(ถ้ามี)

 

   Contact Us

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ     
บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด      
อาคารไทยสมุทร ชั้นG ห้อง01B     
163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

BTS: สถานีช่องนนทรี exit.4
MRT: สถานีสีลม
Map Click here :
https://goo.gl/maps/g7DyK2kkUpC2

Office: 02 634 4606-7

Mobile: 095 368 9269

Mobile: 095 535 9504

www.facebook.com/getstudy
Get-study
 
 
 

 
ทุนการศึกษา
 ข้อมูลประเทศต่างๆ


 

HIGHSCHOOL
NEW ZEALAND 


 HIGHSCHOOL
AUSTRALIA
 

 ทุนการศึกษา
ปริญญาตรี/โทออสเตรเลีย


 คอร์สภาษา + ฝึกทำกาแฟ
เป็นบาริสต้า 5 สัปดาห์+
เมลเบิร์น


 

 

Call >> 02 634 4606

Get Study ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ
ให้คำแนะนำ บริการสมัครเรียน ยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ฟรี

สถานที่ตั้งสำนักงาน
อาคารไทยสมุทร
ชั้นG ห้อง01B เลขที่ 163 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Office Address
Thai Samuth Building
Suite 01B, No.163 Surawongse Road. Suriyawonse, Bangrak, Thailand 10500
  BTS >>สถานนีช่องนนทรี (Exit.4) Chong-nonsi station (Exit.4) >> 8 mins walk

MRT>>สถานนีสีลม Silom Station >> 16 mins walk
  Email:info@get-study.com
  Office Telephone: (66) 02 634 4606, (66) 02 634 4607

ช่องทางการติดต่อ และ รับชมข่าวสารของ Get Study
          

High Quality Overseas Education Advice and Services  | Truly Understand Student Needs | 
Proudly Represent World Class Overseas EducationTruly One Stop Overseas Services

GET STUDY เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ
         

      เรียนต่อต่างประเทศ  เรียนนอก  ทุนการศึกษา  เรียนนอกราคาถูก  เรียนภาษาจีน  เรียนภาษาอังกฤษ  เรียนไปทำงานไป  เรียนออกแบบ  เรียนภาษาราคาประหยัด  ศึกษาต่อต่างประเทศ  เรียนระดับมัธยม  เรียนระดับปริญญา  เรียนระดับประถม  เรียนต่ออเมริกา  เรียนต่อออสเตรเลีย         
  เรียนต่อต่างประเทศ, เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาต่างประเทศ, เรียนต่ออังกฤษ, เรียนต่อออสเตรเลีย, เรียนต่ออเมริกา, เรียนต่อจีน, เรียนต่อแคนาดา, เรียนต่อนิวซีแลนด์, เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์เรียนต่อสิงคโปร์, เรียนต่อญี่ปุ่น, ศึกษาต่อต่างประเทศเรียนนอกไกลบ้านตั๋วเครื่องบินราคาถูกตั๋วนักเรียนเรียนต่อนอก, เรียนต่อฮอลแลนด์, เรียนและทำงาน, เรียนต่อโท, เรียนต่อฝรั่งเศส, ซัมเมอร์, ซัมเมอร์อังกฤษ, นักเรียนแลกเปลี่ยน, เรียนภาษาราคาถูก, โรงเรียนมัธยมต่างประเทศ, เรียนต่อการโรงแรม, work&study, คอร์สภาษาอังกฤษต่างประเทศ, ทุนการศึกษา, เรียนต่อ MBA, เรียนต่างประเทศราคาถูก, เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาฝรั่งเศส, เรียนภาษาออสเตรเลีย, เรียนภาษาเยอรมัน, นักศึกษาฝึกงาน, เรียนต่อปริญาตรี, นักเรียนแลกเปลี่ยน, เรียนต่อเยอรมัน

Copyright (c) 2013 by Get Study Advice Co.,Ltd. All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธ์ตามพระราชบัญญัติกฎหมาย

Address: Thai Samut Building, Suite 01B, Ground Floor, 163 Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand.

 

บริษัท เก็ท สตัดดิ แอ๊ดไวซ์ จำกัด, อาคารไทยสมุทร ห้อง 01บี ชั้นจี, 163 ถนนสุรวงศ์, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพ 10500

Tel: +662 6344606, +662 6344607, Fax: +662 6344608

เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ ไปกับ GET STUDY ADVICE CO., LTDPowered by AIWEB